Comprovacions i Inspeccions d’Hisenda

Inspecciones de HaciendaLes comprovacions fiscals i inspeccions d’Hisenda són cada vegada més freqüents. Hisenda cada vegada té en el seu poder una major quantitat d’informació, la qual fa servir per creuar dades i detectar possibles incidències.

Les comprovacions i inspeccions fiscals a particulars més habituals són les que fan referència a la seva declaració de la renda. Els conceptes més comprovats són la deducció per habitatge habitual, les despeses deduïdes en la determinació del rendiment d’activitats econòmiques o professionals o els possibles guanys meritats en ocasió de transmissions d’elements patrimonials del contribuent.

En una comprovació o inspecció fiscal de la declaració de la renda s’ha de tenir en compte no només la quota a pagar més els oportuns interessos de demora, sinó també la possible sanció tributària. Les sancions tributàries en via administrativa són, com a mínim, d’un 50% i, com a màxim, d’un 150% sobre la quota deixada d’ingressar o la devolució incorrectament sol·licitada.

Hisenda també té la capacitat de sancionar per altres aspectes com són la presentació de declaracions fora de termini, la no presentació de declaracions o per la presentació de declaracions que incloguin dades incorrectes o incompletes.

També cal tenir present que altres administracions tributàries, com a ara l’autonòmica o la local (ajuntaments), tenen també facultats de comprovació i de sanció. En matèria local (ajuntaments) és molt freqüent la comprovació tributària relativa a la plusvàlua municipal en ocasió d’una transmissió d’un immoble. Pel que fa a l’autonòmica, les comprovacions més habituals fan referència a compravendes d’immobles, compravendes de participacions, acceptacions d’herències o donacions.

Si l’Administració t’està sotmetent a una comprovació o una inspecció fiscal , és molt important que tinguis un advocat o un economista expert tributari al teu costat. Cal que coneguis els teus drets i els teus deures com a contribuent i que, en tot moment, els teus interessos siguin defensats per un professional expert en la matèria. Tant en la compareixença presencial davant de l’Administració, com en la confecció d’escrits d’al·legacions, de recursos de reposició o de recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu,tindràs el nostre equip d’experts tributaris al teu costat i defensant els teus interessos.

 

Responsables del servei

Tània Gàlvez