Auditoria de comptes

Des de 1991, prestem els serveis d’auditoria de comptes anuals i som membres censats del ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes). Ens valem d'una metodologia eficaç basada en l'aplicació de procediments d'auditoria normalitzats i l'ús de les noves tecnologies, que permeten determinar el grau de profunditat de les proves i la verificació de registres comptables.

Auditoria de cuentas

La metodologia que apliquem en qualsevol procés l’auditor engloba les següents fases:
1.- CONEIXEMENT DE LA EMPRESA: Una de les nostres fases primordials és la de familiarització amb el sector econòmic en què opera el client i les seves característiques especifiques.
2.- DESCRIPCIÓ, REVISIÓ, AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN I AVALUACIÓ DE RISCOS: Amb la finalitat de determinar l'abast de les proves i poder seleccionar els procediments més adequats a aplicar.
3.- EXAMEN DELS ESTATS FINANCERS: Complint les normes i procediments d'auditoria generalment acceptats i completats per aquells que es considerin necessaris segons les circumstàncies.


El serveis d'auditoria enfocats a l'anàlisi de riscos permeten oferir un valor afegit als nostres clients:

  • Auditoria d’estat de comptes i estats financers
  • Revisió limitada de fets concrets i/o procediments acordats
  • Auditoria de control intern
  • Auditoria de subvencions
  • Informes especials i pericials
  • Valoració d’empreses

 

Responsables del servei

Agustí Alier        Sònia Guasch         Raül Castan