Creació de l'empresa

Al nostre despatx som uns grans coneixedors de totes les formes jurídiques que poden revestir un projecte empresarial. En funció de les teves necessitats, t’assessorarem i t’ajudarem a decidir la forma jurídica que més s’adapti al teu projecte empresarial.

Les formes jurídiques que més aconsellem són les següents:

  • Treballador autònom: És la forma jurídica més econòmica i, per tant, és indicada per aquells emprenedors que inicien una activitat empresarial amb una certa dosi d’incertesa. Amb tot, cal anar molt en compte, ja que els treballadors autònoms tributen per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, per tant, en cas que el projecte empresarial tingui beneficis importants, la factura fiscal pot ser molt alta.
creacio empresa
  • Societat de responsabilitat limitada: Es tracta d’una forma jurídica que dóna seriositat i credibilitat al nostre projecte empresarial. Es pot constituir amb només 3.000 euros, o inclús a partir d’un euro de capital social si optem per la societat limitada de formació successiva. Com a inconvenients té que suposa l’obligació de presentar els comptes anuals al Registre Mercantil i l’Impost sobre Societats a partir d’una comptabilitat que s’ha de portar conforme al Codi de Comerç.
  • Societat Anònima: Té els mateixos avantatges i inconvenients que la societat de responsabilitat limitada. És indicada per projectes empresarials intensius en capital, ja que per la seva constitució cal aportar una xifra superior als 60.000 euros.
  • Societat civil particular: Fins el 2015 eren molt utilitzades pels seus baixos costos operatius. A partir del 2016, no obstant, ha deixat de ser una opció interessant, ja que ara tenen l’obligació de presentar l’Impost sobre Societats i, per tant, ja no tenen cap avantatge respecte a una societat de responsabilitat limitada.
  • Cooperativa: És una forma jurídica molt indicada per a projectes corals en la qual participen diversos emprenedors amb una finalitat comuna. Té l’avantatge de poder escollir entre el Règim Especial d’Autònoms o el Règim General de la Seguretat Social. També té interessants avantatges fiscals en la tributació sobre el benefici empresarial.

Junts t’ajudarem a decidir quina és la forma jurídica que més et convé i ens encarregarem de tots els tràmits per a donar-te d’alta a Hisenda i a la Seguretat Social perquè, en tot moment, el teu projecte empresarial compleixi amb el marc legal vigent.

 

Responsables del servei

Agustí Alier      taniagalvez s