Formació continuada

Escrit per Roger Alier

 Aquesta setmana hem assistit a les jornades formatives que ofereix la CECOT als associats sobre el tancament fiscal i comptable de l’exercici.

El primer dia de formació, vam abordar els canvis que afectaran les quotes de cotització a la seguretat social dels treballadors autònoms. A partir de l’any vinent, els treballadors per compte propi que cotitzen en aquest règim, podran escollir la base de càlcul de la seva quota en funció als ingressos que prevegin que obtindran durant tot l’exercici, regularitzant en funció de la seva declaració de renda en cas que aquesta previsió difereixi dels resultats finals.

A continuació, es va tractar la implantació del sistema verifactum. Aquest sistema preveu que en mode voluntari a partir del segon semestre de 2023, i obligatòriament a partir de 2024, els empresaris hauran d’emetre les seves factures en format electrònic, i traslladar de forma immediata el detall de les seves factures a Hisenda, de forma telemàtica, a fi que l’Agència Tributària pugui tenir tota la informació de les seves vendes. Aquest sistema, a diferència del SII (Sistema informació immediat) encara no preveu que s’hagi de facilitar la mateixa informació de les factures rebudes.

El segon dia de formació hem tractat el tancament comptable i fiscal a fons, primer amb la revisió dels principals punts de la comptabilitat, com són les amortitzacions, les periodificacions i la consideració de subvenció que tenen determinats ingressos, molts d’ells associats a mesures del govern per aminorar els efectes economics derivats de la pandèmia. Arribat al càlcul de la base per determinar la quota de l’impost, també hem fet un repàs dels ajustaments fiscals que cal tenir en compte per obtenir el resultat de la liquidació, així com el càlcul de les reserves de capitalització i anivellament.

Al final de la jornada, hem pogut abordar el tema dels nous impostos mediambientals, que afecten principalment les empreses que fabriquen plàstics o bé els compren per a la seva producció. Tot i trobar-se en fase de projecte de llei, l’Agència Tributària ja indica que l’impost entrarà en vigència a partir del mes de gener de 2023, que ja s’han creat els models d’impresos 592 per liquidar, i A-22 per demanar-ne la devolució si no procedeix el pagament. En breu, els subjectes passius que tinguin obligació de liquidar aquest impost, hauran de comunicar les seves existències de materials (plàstic) a l’Agència Tributària, tramitar el codi CIP per poder operar i tenir en compte que els periodes de liqudiació seran paral·lels a les liquidacions de l’IVA. Tota aquesta informació, no pot considerar-se definitiva per què no s’ha publicat la llei li doni caràcter oficial, però des d’Agper Econimistes i Advocats seguirem amatents per poder garantir el compliment de les obligacions fiscals dels nostres clients.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS SLP

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris