Nou sistema de cotització per autònoms

Escrit per Antònia Beltran

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER AUTONOMS EN FUNCIÓ DELS SEUS INGRESOS REALS

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el Reial decret llei 13/2022, del 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms.

 

Aquest nou sistema de cotització per a autònoms consisteix en un model progressiu de quotes que es desplegarà al llarg de tres anys, entre 2023 i 2025, en què els autònoms amb menys ingressos rebaixaran la seva quota, mentre que es veurà incrementada per als que més guanyin.

Així, el nou sistema estableix 15 trams de cotització en què cada autònom s'haurà d'inserir en funció de la previsió d'ingressos, que haurà de comunicar a la Seguretat Social.

Mentre que els primers trams suposaran una rebaixa de la quota respecte a la base mínima, als trams més alts s'incrementarà.

L'entrada en vigor es produirà l'1 de gener del 2023 amb una quota mínima de 230 euros i una màxima de 500. L'any 2024 les cotitzacions es trobaran entre els 225 i els 530 euros. I finalment, el 2025, les quotes d'autònoms quedaran enquadrades entre els 200 i els 590 euros.

El seu objectiu és equiparar prestacions entre règim general i RETA. La pensió mitjana als autònoms és un 43% inferior a la general, uns 600 euros de diferència. Tot i això, aquesta reforma no només aborda la taula de cotitzacions, ja que la norma que aprova avui contempla altres punts d'interès per als autònoms.

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27 de juliol de 2022), crea un nou sistema de cotització per rendiments nets per als treballadors autònoms.

Entre les novetats trobem:

1. Entrada en vigor i període

El Reial decret llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. Això no obstant, la implantació d'aquesta modificació es farà de manera gradual.

El nou sistema es desplegarà en un període màxim de nou anys, amb revisions periòdiques cada tres anys (el període inicial d’implantació va de 2023-2025).

2. Quota reduïda de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025 per l’inici d’una activitat per compte propi

Durant el període comprès entre els anys 2023 i 2025, s'estableix una quota reduïda de 80 euros mensuals per als casos d'alta inicial al RETA o aquells casos en què l'autònom no haguessin estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors a l'efecte de l'alta.

Aquesta mesura s'aplica durant els 12 primers mesos i es podrà prorrogar per 12 mesos més en cas que els rendiments durant el primer any siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional.

Aquesta figura jurídica substituirà la tarifa plana d’autònoms.

3. Taules de cotització en funció dels rendiments que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025

Els treballadors inclosos al RETA han de cotitzar en funció dels rendiments íntegres obtinguts. La persona treballadora autònoma cotitzarà per la base de cotització que correspongui al tram d'ingressos d'acord amb les taules generals i reduïdes vigents per a cada any en aquest període 2023-2025.

El nou sistema contempla trams de cotització progressiva des del 2023 fins al 2025 subjectes a una forquilla de rendiments íntegres.

Quota mínima: el 2023, els treballadors per compte propi amb un rendiment net per sota de 670 euros pagaran 230 euros al mes. El 2024 en pagaran 225, i el 2025 la quota serà de 200 euros.

Quota màxima: a l'altre tram de l'escala, els autònoms que cotitzin per la màxima (més de 6.000 euros), abonaran 500 euros el 2023, 530 el 2024 i, el 2025, la quota serà de 590 euros.

4. Fins a sis canvis anuals de base de cotització (tram)

Els treballadors inclosos al RETA podran canviar fins a sis vegades l'any la base per la qual estiguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els efectes següents:

Aquesta opció es pot utilitzar en cas que durant l'any en curs els rendiments obtinguts variïn.

ALGUNS DUBTES

Es manté la tarifa plana per a autònoms?

Els beneficis en la cotització s'han de continuar aplicant, en els mateixos termes, als qui en siguin beneficiaris abans de l'1 de gener de 2023 fins que s'esgotin els períodes màxims que tinguin en cada cas establerts per aplicar-los. Finalitzat el període transitori, s'aplicarà la quota reduïda de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025.

Els autònoms que no arribin a les quantitats del Salari Mínim Interprofessional, cotitzaran?

El nou sistema permet cotitzacions calculades amb bases de cotització amb imports per sota del Salari Mínim Interprofessional quan els rendiments de l'autònom no arribin a aquest llindar.

Com es determinen els rendiments nets anuals que situen l'autònom a cada tram de cotització?

  • Autònom persona física: d'acord amb el que preveuen les normes de l'impost sobre la renda de les persones físiques per al càlcul del rendiment net de l'activitat com a autònom, més la quota d'autònoms i a aquesta quantitat restar-li el 7%.

  • Autònom societari: es computaran la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècie, derivats de la participació en els fons propis d'aquelles entitats en què reuneixi, a la data de meritació de l'impost sobre societats, una participació igual o superior al 33% del capital social o tenint la condició d'administrador, una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball derivats de la seva activitat a les dites entitats.

Què passa amb els autònoms que el 31 de desembre de 2022 cotitzaven per una base de cotització superior a la que els corresponia per raó dels seus rendiments?

Els treballadors per compte propi o autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin la aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol.

Es mantenen els límits a la cotització en funció de l'edat de l'autònom?

La modificació normativa elimina les restriccions actuals associades a l'edat per a la cotització per autònoms. Amb el nou model, les persones treballadores autònomes de 47 anys o més anys cotitzaran per ingressos reals, és a dir, serà possible elevar la base de cotització en l'última etapa de la seva carrera laboral sempre que se n'incrementin els ingressos.

Com es determina inicialment el tram de cotització a què s'ha d'adherir la persona autònoma?

A la sol·licitud d'alta, els treballadors per compte propi han de fer una declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l'any natural en què es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional

  • Si la cotització provisional efectuada fos inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en què estiguin compresos els seus rendiments: la persona treballadora per compte propi o autònom haurà d'ingressar la diferència entre les dues cotitzacions fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què se'ls notifiqui el resultat de la regularització, sense aplicació d'interès de demora ni cap recàrrec d'abonar-se en aquest termini.

  • Si la cotització provisional efectuada fos superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en què estiguin compresos els seus rendiments: la TGSS procedirà a tornar d'ofici la diferència entre les dues cotitzacions, sense cap aplicació d'interès, abans del 31 de maig de l'exercici següent a aquell en què la corresponent Administració tributària hagi comunicat els rendiments computables a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tinc dret a alguna bonificació per cura de menor afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu?

Sí, si s'és beneficiari de la prestació per tenir cura de menors afectats per càncer o per qualsevol altra malaltia greu durant el temps que rebi aquesta prestació es tindrà una bonificació del 75% de la quota d'autònoms.

Tinc alguna bonificació per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment i tutela en reincorporar-me a la feina autònoma?

Sí, es tindrà dret a una bonificació durant 24 mesos a comptar de la reincorporació del 80% de la quota.

Si ja estava donat d'alta com a autònom, tinc l'obligació de comunicar els meus rendiments per adaptar-me la base de cotització?

No és obligatori, per al cas que no es comuniqui res, durant l'any 2023 es continuarà cotitzant sobre la base que es tenia el 31 de desembre de 2022.

Si el 31 de desembre de 2022 cotitzant per una base superior a la que em correspondria segons els meus rendiments, podré mantenir aquesta base?

Sí, encara que els rendiments siguin baixos es podrà mantenir la base de cotització per la qual es cotitzava el 31 de desembre de 2022.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el nostre departament laboral,

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P. 

judithalarcon scristinamorcillo s

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris