MODIFICACIONS EN LA LLEI D'ARRENDAMENTS

Escrit per Tània Gálvez

Amb efectes, a partir del 6 de març del corrent, ha entrat en vigor el Reial decret llei 7/2019 d'1 de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que suposa canvis importants en els contractes d'arrendament d'habitatge, entre els que destaquem:

 

 

• Un dels canvis més importants, és la durada mínima dels contractes de lloguer d'habitatge, ja que s'amplia de tres a cinc anys, en el cas que el propietari sigui persona física, i a set anys, en el cas que el propietari sigui persona jurídica (societat).

S'eleva d'un a tres anys la pròrroga tàcita, és a dir, quan arriba el venciment del contracte de lloguer, o qualsevol de les pròrrogues, i un cop transcorreguda la durada mínima del contracte (5 o 7 anys segons correspongui), "si cap de les parts hagués notificat a l'altra, almenys amb quatre mesos d'antelació a la data de venciment, si es tracta de l'arrendador, o dos mesos d'antelació si es tracta de l'arrendatari, la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de tres anys més, llevat que l'arrendatari manifesti a l'arrendador amb un mes d'antelació a la data d'acabament de qualsevol de les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte. "

La renda o quota de lloguer només podrà ser actualitzada, si s'ha establert expressament en el contracte, i en tot cas, l'actualització anual de la renda no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació percentual que experimenti l'IPC (Índex de Preus al Consum). Per tant, cap propietari podrà pujar al seu inquilí el preu del lloguer, per un import superior a establert per l'IPC, durant els cinc o set anys de vigència del contracte, i en tot cas, haurà d'esperar a la renovació del contracte per poder pujar el preu.

Si desitja ampliar la informació o té algun dubte al respecte es pot posar en contacte amb nosaltres.

 

taniagalvez s

Tània Gálvez

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0