Gestoria a Sabadell

transparencia

 • Auditoria voluntària

  Segons la Llei de Societats de Capital, una societat està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals, quan aquesta compleixi durant dos exercicis consecutius amb dos d'aquests

  ...
 • Auditoría voluntaria

  Según la Ley de Sociedades de Capital, una sociedad está obligada a realizar una auditoría de sus cuentas anuales, cuando ésta cumpla durante dos ejercicios consecutivos dos de estos

  ...
 • Nous informes d'auditoria

  Més informació i transparència per als usuaris dels informes d'auditoria per incrementar la confiança i afavorir la seva presa de

  ...
 • Nuevos informes de auditoría

  Más información y transparencia para los usuarios de los informes de auditoría para incrementar la confianza y favorecer su toma

  ...