Gestoria a Sabadell

Finances

  • Que és el codi LEI

    El codi LEI s'utilitza per identificar entitats legals que són parts en transaccions financeres i per complir els requisits d'informació als mercats financers.

  • Que és el codigo LEI

    El código LEI se utiliza para identificar entidades legales que son partes en transacciones financieras y para cumplir los requisitos de información a los mercados financieros.